Dragon Eyes (2012)[postlink]http://exploitrailers.blogspot.com/2012/04/dragon-eyes-2012.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=HjktNTcmfdA